استفاده از ارده شکلاتی به عنوان ماسک مو موجب درخشندگی آن می شود

نمونه ارده کنجد تجاری از “رویفو اویل و چربی شرکت با مسئولیت محدود” ، که از دانه کنجد سفید تهیه شده بود، به دست آمد. ترکیب تقریبی آن در جدول  نشان داده شده است.

مقدار معینی آب به آرامی به ارده شکلاتی 10 گرمی در بشر اضافه شد و سپس مخلوط با چوب شیشه ای به مدت حدود 5 دقیقه به هم زده شد تا امولسیون همگن به دست آید. ن

تمام نمونه ها درست قبل از آزمایش رئولوژیکی آماده شدند و قبل از اندازه گیری به مدت 10 دقیقه استراحت دادند. از ارده کنجد بدون افزودن آب به عنوان شاهد با برچسب CK استفاده شد.

همه معرف های مورد استفاده از درجه تحلیلی بود. نشان داد که ارده کنجد آزمایش شده در این مطالعه به ترتیب حاوی  چربی خام، پروتئین، فیبر خام، قند و خاکستر کل است.

محتوای چربی خام مشابه دانه‌های کنجد بوداده دو نوع کنجد در کامرون بود، اما بیشتر از دانه‌های کنجد خام تولید شده در سوریه و سودان بود.

این ممکن است به دلیل این واقعیت باشد که تهیه ارده کنجد شامل فرآیند برشته کردن است که منجر به تا حدودی کنده شدن پوست و از دست رفتن آب می شود و بنابراین محتوای چربی خام نسبتاً افزایش می یابد.

رفتار تنش برشی نسبت به سرعت برشی ارده کنجد با مقادیر مختلف آب اضافه شده در دمای 25 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در همان سرعت برشی، T1 بیشترین تنش برشی را نشان داد، در حالی که T4 کمترین تنش برشی را نشان داد.

جالب توجه است، تنش برشی اولیه بیشتر از CK بود. با این حال، زمانی که نرخ برش بالاتر بود، کمتر از CK بود. تنش برشی علیرغم افزایش نرخ برشی در همان سطح باقی ماند.

نمونه بلانک با مخلوط کردن ارده کنجد و شربت خرما به نسبت وزنی 50:50 تهیه شد. به منظور برچسب اصلاح شده چربی، محصولات باید حداقل 25 درصد چربی کمتری نسبت به محصول مرجع داشته باشند.

بنابراین، محتوای چربی نمونه خالی تا 25 درصد وزنی کاهش یافت. سپس مخلوط‌های ارده کنجد کم‌چرب/شربت خرما با جایگزینی جزئی چربی با جایگزین‌های چربی تولید شد.